گرگی در لباس میش

پیرامون کتاب پاره نقدی بر عرفانهای نوظهور

گرگی در لباس میش

پیرامون کتاب پاره نقدی بر عرفانهای نوظهور

بایگانی

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «کاذب- عرفان- دروغ-خدا-اوشو» ثبت شده است

۰۶
بهمن

مشخصات عرفان های کاذب ودروغین

        نادیده گرفتن خدابه عنوان هدف غایی

—ازشاخصه های عرفان های کاذب نادیده گرفتن اعتقاد به خدایاانکاروجودخداویابعضاًارائه تفسیری نامعقول ازخدا به انگیزه انکارخدای حقیقی است.یکی ازنقاط ضعف اساسی برخی ازنحله های عرفانی خدا محورهمچون پاره ای ازآیین های سنتی هندی وصوفیانه خداشناسی است.

—اوشو:یکی ازمخربترین مکاتب، آیین اوشواست.ویکی ازعوامل  انحرافی آن،تصویرنادرستی ازخدا اوشومیگوید:«روح،خودخداونداست»

—« پال توئیچل » موسس  فرقه اکنکار :«هرطبقه ای برای خودخدائی وضع کرده است که از متخیله ساکنین آنها سرهم بندی شده وطی اعصاردرمقام  پروردگارپذیرفته شده است»

  • آشپزباشی سرآشپز