گرگی در لباس میش

پیرامون کتاب پاره نقدی بر عرفانهای نوظهور

گرگی در لباس میش

پیرامون کتاب پاره نقدی بر عرفانهای نوظهور

بایگانی

۱ مطلب با موضوع «فصل دهم» ثبت شده است

۰۹
بهمن


مهر بابا
تاریخ شروع فعالیت : 2000 در کشور هند
موسس : مهر بابا
رهبر فعلی : مهر بابا
اعتقادات و اصول مبنایی :
 مهربابا خود را یک آواتار می داند ( آواتار یعنی خدایی که شکل انسان به خود گرفته و برای نجات بشر به روی زمین آمده است) و اعتقاد به تناسخ دارد.

  • آشپزباشی سرآشپز